1.png經濟型實體顯微鏡 Stemi DV4 Stemi DR


‧ 內建式上、下燈源組(落射光及穿透光)。
‧ 無段式燈源控制調整。
‧ 8x~32x放大倍率,同焦性佳。
‧ 可搭配輔助鏡 0.3x、0.4x、0.63x或2x做倍率提升。


規格表

DR1040

DR1663

DV4

光學方式

Greenough

Greenough

Greenough

光學倍率切換

1x 4x

1.6x 6.3x

0.8x 3.2x

總倍率 ( 標準 )

10x 40x

16x 63x

8x 之至 32x

總倍率 ( 選配 )

3x 80x

4.8x 126x

2.4x 64x